Tags

, , , , , , , , ,


मायेच्या हळव्या स्पर्शाने खुलते, नात्यांच्या बंधात धुंद मोहरते
मन उधाण वा-याचे, गूज पावसाचे, का होते बेभान, कसे गहिवरते !

आकाशी स्वप्नांच्या हरपून भान शिरते, हुरहुरत्या सांजेला कधी एकटेच झुरते
सावरते, बावरते, घडते, अडखळते का पडते ? कधी आशेच्या हिंदोळ्यावर मन हे वेडे झुलते

मन तरंग होऊन पाण्यावरती फिरते अन्‌ क्षणात फिरुनी आभाळाला भिडते !
मन उधाण वा-याचे, गूज पावसाचे, का होते बेभान, कसे गहिवरते !

रुणझुणते, गुणगुणते, कधी गुंतते, हरवते, कधी गहि-या डोळ्यांच्या डोहात पार बुडते
तळमळते सारखे बापडे नकळत का भरकटते ? कधी मोहाच्या चार क्षणांना मन हे वेडे भुलते !

जाणते जरी हे पुन्हा पुन्हा का चुकते ? भाबडे तरी भासांच्या मागून पळते !
मन उधाण वा-याचे, गूज पावसाचे, का होते बेभान, कसे गहिवरते !

Advertisements